Τομείς εξειδίκευσης

Ποινικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε την υπεράσπιση κατηγορουμένων και την υποστήριξη της πολιτικής αγωγής των μηνυτών, σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, με δυνατότητα παράστασης ενώπιον  …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αστικό Δίκαιο

Επίλυση διαφορών που ανακύπτουν από αστικές συμβάσεις (δωρεά, πώληση, εργολαβία, μεσιτεία, εντολή, δάνειο, χρησιδάνειο, εγγύηση κλπ.). Υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και αποζημίωσης …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τραπεζικό Δίκαιο–Αναγκαστική Εκτέλεση

Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων (διαταγές πληρωμής, αγωγές εμπράγματου και ενοχικού δικαίου, εγγραφή βαρών σε υποθηκοφυλακείο και κτηματολόγιο  …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διοικητικό Δίκαιο

Υποθέσεις φορολογικού δικαίου (φορολογικοί έλεγχοι, εικονικά ή πλαστά τιμολόγια, μη απόδοση ΦΠΑ, καταλογιστικές πράξεις, διοικητικές κυρώσεις, προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμων …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δίκαιο Επιχειρήσεων

Σύσταση εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Προσωπικών Εταιρειών, Offshore), σύνταξη καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων, δημοσιεύσεις…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν. 3869/2010)

Διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες, ώστε να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός προς το συμφέρον των εντολέων μας. Σύνταξη και κατάθεση αίτησης προς το  …

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ