ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σύσταση παντός είδους εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Προσωπικές Εταιρείες, Offshore), σύνταξη καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων, δημοσιεύσεις, έλεγχος και καταχώρηση ημεδαπών, αλλοδαπών και κοινοτικών σημάτων, μελέτη και επεξεργασία εμπορικών συμβάσεων (franchising, leasing, αντιπροσωπείας, συμβάσεις έργου, μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών, προμήθειας, υπεργολαβίας, πρακτορείας).

Εργατικό δίκαιο (αποζημίωση από εργατικό ατύχημα, αποδοχές εργαζομένων, καταγγελία συμβάσεως εργασίας, καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας κλπ.).

Διαφορές από αξιόγραφα (ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές κλπ.), υποθέσεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αθέμιτος ανταγωνισμός, πτώχευση και εκκαθάριση εταιρειών.

Με ενδιαφέρει!