ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α. Το Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννη Μπαρουξή και συνεργατών ενδέχεται να προχωρήσει στη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε μας (είτε μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου), συμφωνείτε με την επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Β. Μπορεί να συλλέξουμε και περαιτέρω επεξεργαστούμε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του γραφείου μας και κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν:

 1. Βασικά προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, τον τίτλο εργασίας σας, την ταχυδρομική διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση εργασίας σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου, αριθμό φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 2. Οικονομικά στοιχεία, όπως οι πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές που απαιτούνται για την επεξεργασία των πληρωμών, καθώς και για την πρόληψη της απάτης, όπως τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αριθμούς πιστωτικών / χρεωστικών καρτών, κωδικούς ασφαλείας και άλλες σχετικές με χρεώσεις πληροφορίες,
 3. Δεδομένα ταυτοποίησηςκαι άλλα δεδομένα επαλήθευσης, όπως αντίγραφο του διαβατηρίου ή αναγνωριστικά στοιχεία, ημερομηνίες γέννησης, λογαριασμούς κοινής ωφελείας κλπ.
 4. Επιχειρηματικά Δεδομένα, όπως η συμμετοχή σε μια επαγγελματική ή εμπορική ένωση ή σύλλογο
 5. Πληροφορίες σχετικά με επίδικες διαφορές ή άλλες νομικές διαδικασίες που κινούνται εναντίον σας ή έναντι τρίτων που συνδέονται με σας, που μπορεί να είναι σχετικές.
 6. Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου ή όπως απαιτείται από δικαστήριο ή άλλη διαδικασία,
 7. Αρχεία καταγραφής της επικοινωνίας και των επισκέψεών σας στις εγκαταστάσεις μας.
 8. Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψηςόπως το βιογραφικό σας σημείωμα, το ιστορικό της εκπαίδευσης και της απασχόλησής σας, τα στοιχεία επαγγελματικών συνδρομών σας και άλλες πληροφορίες που μπορεί να αφορούν στην πρόσληψή σας στην εταιρεία.
 9. Δεδομένα Xρήσης Ιστοσελίδας, όπως τα στοιχεία από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας ή πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies.
 10. Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς που μπορεί να μας παρέχετε.

Γ. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσα από μια ποικιλία μέσων και με διαφορετικούς τρόπους. Συγκεκριμένα:

 1. Μπορεί να παρέχετε τις προσωπικές πληροφορίες σε εμάς άμεσα και απευθείας, για παράδειγμα επικοινωνώντας με εμάς μέσω e-mail, επιστολής ή δια του τηλεφώνου ή αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο γραφείο μας.
 2. Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από τρίτες πηγές, όπως όταν λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τους συνεργάτες και εξωτερικούς συμβούλους με τους οποίους μπορεί να έχετε ήδη μια επιχειρηματική σχέση, για τους σκοπούς της περαιτέρω συνεργασίας σας με το γραφείο μας.
 3. Ενδέχεται να συλλέξουμε τις πληροφορίες από δημόσιες πηγές διαθέσιμες στο κοινό.

Δ. Συλλέγουμε και περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα  προσωπικά σας δεδομένα για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που δικαιολογούνται βάσει της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα περαιτέρω με τρόπο που είναι ασύμβατος με εκείνους τους σκοπούς και τους νόμους περί προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα:

 1. Για την παροχή νομικών συμβουλών ή άλλων υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ή λύσεων σύμφωνα με τις οδηγίες σας ή σύμφωνα με όσα έχουν ζητηθεί από εσάς και για την παροχή απαντήσεων/διευκρινίσεων σε ερωτήσεις.
 2. Για τη διαχείριση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και τη διαχείριση των επιχειρηματικών σχέσεων με τους πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασιών πληρωμών, λογιστικών, ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών που αφορούν στην τιμολόγηση, υπηρεσίες υποστήριξης.
 3. Για να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και την επικοινωνία μας μαζί σας.
 4. Για την προστασία της ασφάλειας και τη διαχείριση της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας, της πληροφοριακής υποδομής, των συστημάτων επικοινωνίας και της ιστοσελίδας μας και την πρόληψη και τον εντοπισμό απειλών για την ασφάλεια, απάτης ή άλλων εγκληματικών ή κακόβουλων δραστηριοτήτων.
 5. Για σκοπούς διερεύνησης και για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις υπηρεσίες και άλλων μη νόμιμων δραστηριοτήτων.
 6. Για τον προσδιορισμό των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό πελατών μας, προμηθευτών ή / και παρόχων υπηρεσιών.
 7. Για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής εκθέσεων ή/και ελέγχου από εθνικούς και διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς.
 8. Για τη συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις και / ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.
 9. Για να επικοινωνούμε μαζί σας για τις τελευταίες νομικές εξελίξεις, ανακοινώσεις και άλλες πληροφορίες για εμάς, μέσω ενημερωτικών δελτίων, επιστολών κλπ, κατά τη ρητή συγκατάθεσή σας.
 10. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό σχετικό και / ή παρεπόμενο προς οποιονδήποτε από τους παραπάνω ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας παρασχέθηκαν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ε. Δεν πραγματοποιούμε πωλήσεις ή ενοικιάσεις ή ανταλλαγές ή μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων ή στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης που έχουν συλλεχθεί από εμάς, ως μέρος λίστας πελατών ή παρόμοιας συναλλαγής, σε οποιονδήποτε τρίτο. Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τις ακόλουθες ενδεικτικές κατηγορίες δικαιούχων:

 1. Δικηγόρους – Συνεργάτες, ή άλλους παρόχους νομικών υπηρεσιών και διαμεσολαβητών, συμβούλους ή εμπειρογνώμονες ή άλλους επαγγελματίες συμβούλους, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. οικονομικoύς, επιχειρηματικούς ή άλλους συμβούλους), ελεγκτές, που απασχολούνται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών μας στους πελάτες μας ή υποψήφιους πελάτες μας,
 2. Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους αναθέτουμε ορισμένες δραστηριότητες, όπως οι υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής, φωτοαντιγραφικές και μεταφραστικές υπηρεσίες, λογιστικές υπηρεσίες, ταχυδρομικές και μεταφορικές υπηρεσίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτούμε από όλους αυτούς τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, τις οδηγίες μας και τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις κατάλληλες εγγυήσεις, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση πρόσληψης αυτών των τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών,
 3. Συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές ή άλλους νομικούς υπαλλήλους,
 4. Μπορεί να μοιραστούμε, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα με δικαστήρια, κυβερνητικές, ρυθμιστικές ή άλλες αρχές, ή με αντίδικα μέρη (σε μια διαφορά) ή με τους νομικούς συμβούλους των αντίδικων μερών, όταν είναι λογικά αναγκαία για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση μιας νομικής απαίτησης ή για λόγους εμπιστευτικής εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών.

ΣΤ. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα αυτά και κάθε άλλου επιτρεπόμενου συνδεδεμένου σκοπού. Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σχετίζεται με τις νομικές υπηρεσίες που παρέχουμε ή με την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι να λήξει η προθεσμία για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ή να διευθετηθούν οι απαιτήσεις, ή προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων.

Ζ. Τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, είναι τα ακόλουθα:

 1. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και ενδεχομένως να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων ή / και συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία τους.
 2. Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν οι προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε το δικαίωμα να τις διορθώσετε, να τις ενημερώσετε ή να τις τροποποιήσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
 3. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον ή εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (όπου εφαρμόζεται).
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη και προβάλλετε αντιρρήσεις για την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, αντί της διαγραφής τους, όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν απαιτούνται για τους σκοπούς της επεξεργασίας, ωστόσο απαιτούνται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, και όταν φέρετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία και εν αναμονή της επαλήθευσης αν οι δικοί μας νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας υπερισχύουν των δικών σας δικαιωμάτων.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία απαιτείται για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας.
 6. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας: Αν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας ως νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά την περίοδο πριν την ανάκληση.

 

Η. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε και να αλλάζουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από καιρό σε καιρό, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο  με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τις αλλαγές στις απαιτήσεις εκ του νόμου. Σε περίπτωση τυχόν τέτοιων αλλαγών, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας ή θα τη δημοσιεύσουμε με άλλο τρόπο. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα ή κατ’ άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να εξετάζετε την Πολιτική, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα.